Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK
 
mrc 2020

Nová sezóna MRC 2020

21.12.2019 - Minirally Cup - Oznamy
Tak, priatelia, máme pred sebou novú sezónu MRC, ročník 2020.
Predstavenstvo občianskeho združenia MRC zorganizovalo 15.decembra 2020 v L.Hrádku zasadnutie riadiaceho výboru MRC, ktorého sa zúčastnilo 6 členov predstavenstva a 6 hostí – jazdcov MRC. Prejednali sme spoločne tam návrhy na zmeny a doplnenie predpisov a aj predbežný kalendár pre rok 2020. Ten pre túto chvíľu vyzerá takto:

1. 24.- 25.1.2020 (alebo 7.-8.2.) Zimná Levoča,
2. 18.4.2020 Kopřivnice
3. 29.-30.5 2020 Ripňany (Bojná) ???
4. 26.-27.6.2020 Gemer (Lehota nad Rimavicou)
5. 10.-11.7.2020 Komárno (Chotín)???
6. 15.-16. (22.-23.) 8. 2020 ??? Letná Levoča
7. 18.-19.9.2020 Jankov Vršok
8. 16.-17.10.2020 Liptovské Sliače
V prípade, že niektoré z týchto podujatí sa bude z nejakých príčin musieť zrušiť, riadiaci výbor seriálu sa pokúsi zorganizovať náhradné podujatie.


Najzávažnejšie zmeny a doplnenie predpisov:

Športové predpisy pre MRC 2020
2.3.3. Kategórie a triedy
A, Pre seriál MRC 2020 sú vozidlá zaradené do štyroch tried podľa objemu motora. Zvlášť budú hodnotené vozidlá s pohonom zadnej nápravy, rozdelené do dvoch tried.
B, Pre rok 2020 sa zavádza aj trieda Rally Historic Pravidelnosti RHP7. Tu sa môžu zúčastniť vozidlá:
a, podskupina „R“ (rámy) ktoré dostali homologáciu najneskoršie v roku 1995, ale mohli byť vyrobené aj neskoršie, (napr. Škoda Felicia dostala homologáciu v r. 1995, ale vyrábala sa aj neskoršie....), alebo aj vozidlá, ktoré nemali homologáciu, ale vyrobené do r. 1995, bez rozdielu objemu motora a úprav, ale všetky vozidlá musia spĺňať všetky bezpečnostné a technické požiadavky pre MRC, vrátane ochranných rámov, alebo
b, podskupina „B“ (bez rámov), ktorým bude z bezpečnostných dôvodov stanovený maximálny rýchlostný priemer vo výške 60km/h!
Princíp „súťaženia“ v tejto triede, (v oboch podskupinách) je v tom, sa jazdci nesnažia dosiahnuť čo najrýchlejší čas, ale pri svojich prejazdoch jednotlivých RS dosiahnuť rovnaké časy na rovnakých RS (v ideálnom prípade), alebo minimálny rozdiel časov (teda rozptyl časov na jednej RS), za podmienky, že tieto posádky NESMÚ zo špekulatívnych dôvodov zastaviť na trati RS, ani použiť stopky, alebo iné zariadenie na meranie svojho času počas jazdy v snahe zminimalizovať rozptyl svojich časov. Rozptyl časov posádky sa určí tak, že sa zistí rozdiel časov, dosiahnutých pri dvoch prejazdoch danej RS. Ak sa pri podujatí uskutočnia TRI prejazdy danej RS, potom sa za základ zoberie stredný dosiahnutý čas a následne sa spočítajú odchýlky rýchlejšieho a pomalšieho prejazdu. Posádka, ktorá dosiahne najmenší súčet takýchto odchýlok v sekundách sa stane víťazom.
Ak podujatie bude mať nepárny počet RS, teda jedna z nich sa pôjde iba raz, tak sa bude počítať MINIMÁLNY rozdiel od ideálneho (vypočítaného) času na tejto RS.
Tempo jazdy si zvolí samotný jazdec a snaží sa ho potom dodržať aj pri nasledujúcich prejazdoch danej RS, ale v podskupine „B“ bez rámov je „brzdený“ maximálnou povolenou priemernou rýchlosťou 60km/h, ako bolo uvedené už vyššie. Toto rozdelenie do podskupín ale nebude mať vplyv na časový rozptyl, pretože „rámové“ vozidlá si tento rozptyl budú riešiť tempa napr. 72km/h, ale „bezrámové“ si môžu tento rozptyl časov riešiť z tempa napr. 54m/h. V žiadnom prípade neplatí, že vyhrá „rýchlejší“ ale rovnomernejší jazdec. Jazdec, ktorý dosiahne najmenší rozptyl (rozdiely) svojich časov sa teda stane víťazom triedy. Takže zvíťaziť v tejto triede RHP7 môže aj posádka s najslabším vozidlom bez rámu, do ktorého nebude nutné investovať veľké peniaze na jeho zrýchlenie, ale ukáže sa talent jazdca a bezchybné prejdenie jednotlivých rýchlostných skúšok. Jediné obmedzenie pre podskupinu „B“ je povinnosť neprekročiť na RS maximálnu priemernú rýchlosť 60 km/h, avšak usporiadateľ ju môže stanoviť aj v inej výške, v závislosti od charakteru a povahy RS. Takáto max. rýchlosť potom musí byť zverejnená v ZU pre dané podujatie. Ak jazdec predsa len pri jednom z prejazdov danej RS prekročí tento max. povolený rýchlostný priemer, bude sa mu to tolerovať len o hodnotu 5km/h, inak mu hrozí diskvalifikácia!!! Následne na to pri druhom, alebo aj treťom prejazde tejto RS už nesmie po druhýkrát toto rýchlostné obmedzenie prekročiť, v snahe priblížiť sa už dosiahnutému času, inak mu hrozí opäť diskvalifikácia v danom podujatí.
Uvediem príklad:
Jazdec pri prvom prejazde 6km dlhej RS dosiahne čas 5:50,00 teda prekročí svoj stanovený čas o 10 sekúnd. Po prepočítaní na rýchlostný priemer dosiahol rýchlosť 61,71 km/h. Pri nasledovnom prejazde už ale NESMIE byť rýchlejší než 6 minút rovných, a dosiahne (ak sa mu to podarí, spravidla však nie) čas 6:00,00 teda rozptyl (odchýlku) už nemôže ani teoreticky dosiahnuť menší ako 10. Ak však dosiahne pri prvom prejazde čas 5:40,00 prekročil rýchlostný priemer na hodnotu 63,54km/h. Pri nasledovnom prejazde už ale NESMIE prekročiť stanovený rýchlostný priemer a ak dosiahne aj ideálny čas na hodnote 6:00.00 potom jeho rozdiel časov (rozptyl) bude na hodnote 20 sekúnd!!! V extrémnom prípade jazdec dosiahne čas 5:30,00 čím dosiahne priemernú rýchlosť 65,45km/h, za čo mu už hrozí diskvalifikácia. Ak sa riaditeľ podujatia po zvážení všetkých okolností rozhodne ho nediskvalifikovať, tento jazdec pri ďalšom prejazde už NESMIE priemernú rýchlosť prekročiť a ak dosiahne potom čas 6:00,00 potom má rozptyl 30 sekúnd!!
Iný jazdec, ktorý neprekročil rýchlostný limit, dosiahol časy 6:08,00 a pri druhom prejazde 6:15,00 teda bol pomalší, ako stanovený rýchlostný limit, a jeho rozptyl (odchýlka časov) pri neprekročení rýchlostného limitu dosiahol v hodnote 7 sekúnd!!!!! Teda kto je lepší?????
Táto kategória bude vyhodnocovaná na každom podniku MRC a cenami budú odmenené najúspešnejšie prvé 3 posádky. Zároveň na základe súčtu dosiahnutých časov môžu byť tieto posádky (tak ako aj z ostaných tried MRC) zahrnuté aj do absolútneho hodnotenia podujatia.

2.3.8.
D, Pre sezónu MRC 2020 sa zavádza aj samostatná klasifikácia (nie trieda!) „historických“ vozidiel (z tried A1 až Z6), ktoré podľa svojho poradia v celkovom hodnotení podujatia získajú body, tak ako by to bola trieda, avšak bez rozdielu objemu motora. Táto klasifikácia je podmienená rokom výroby vozidla 1990, alebo staršie! Najlepší traja jazdci budú vyhodnotení na konci sezóny.
E, Pre sezónu MRC 2020 sa zavádza aj prémiové bodovanie troch najrýchlejších jazdcov v jednotlivých triedach (okrem triedy RHP7) v poslednej RS podujatia, tzv. „powerstage“ a body sa im pridelia takto: 3, 2, 1, ktoré sa im následne pripočítajú k súčtu ich bodov v priebežnom hodnotení sezóny. Ako powerstage sa spravidla určuje posledná RS, ale podľa okolností (stav trate, hlavne v zime) je to na zvážení usporiadateľa. Tieto extra body si môže takto vybojovať každý jazdec, ktorý nastúpi do „powerstage“, teda aj ten, ktorý už nemôže získať „normálne“ body po odstúpení, alebo po prekročení meškania tak, ako je uvedené v bode 2.3.10. body D a E. Vzhľadom na iný princíp súťaženia v triede RHP7, posádky v tejto triede extra body z „powerstage“ nezískajú.Technické predpisy pre MRC 2020

2.5.8. Kategória Rally historikov pravidelnosti – technické podmienky
Pre sezónu MRC 2020 sa na návrh jazdcov zavádza aj nová samostatná kategória „RALLY historikov pravidelnosti“ – RHP7. Tu sa môžu zúčastniť vozidlá v dvoch podskupinách:
1, podskupina „R“ (rámy) vozidlá originálne, ktoré dostali homologáciu najneskoršie v roku 1995, ale mohli byť vyrobené aj neskoršie, (napr. Škoda Felicia dostala homologáciu v r. 1995, ale vyrábala sa aj neskoršie....), teda originálne dobové vozidlá s homologáciou FIA, alebo ich repliky. Tieto vozidlá môžu mať dobové bezpečnostné rámy, s ktorými boli homologované, aj hliníkové. Ďalej pásy a sedačky dobové, napr. výrobca MTX. Môžu tu byť aj vozidlá, ktoré nikdy nemali homologáciu, ale boli vyrobené do r. 1995, bez rozdielu objemu motora a úprav, ale všetky vozidlá musia spĺňať všetky bezpečnostné a technické požiadavky pre MRC (sedačky, pásy, has. prístroje alebo systémy....), vrátane ochranných rámov.
Do tejto podskupiny sa môžu prihlásiť aj noví, začínajúci jazdci s cestovnými vozidlami, ktoré nemali homologizáciu FIA a majú rok výroby starší ako 1995 vrátane. Pre nich však platí obmedzenie maximálneho objemu motora do 2,0 litra bez turba, ale tieto vozidlá musia takisto spĺňať všetky bezpečnostné a technické požiadavky pre MRC.
2, podskupina „B“ (bez rámov), ktorým bude z bezpečnostných dôvodov stanovený maximálny povolený rýchlostný priemer na RS vo výške 60km/h! Tieto vozidlá musia byť v pôvodnom technickom stave, vybavené pôvodnými originálnymi sedačkami a pásmi. Zároveň musia byť dodatočne vybavené 2kg hasiacimi prístrojmi zodpovedajúcim spôsobom upevnené v dosahu posádky. Posádka musí použiť kombinézy (môžu byť aj montérkové), prilby a vodič aj rukavice. Do tejto novej podskupiny sa môžu prihlásiť aj noví, začínajúci jazdci s cestovnými vozidlami, ktoré nemali homologizáciu FIA a majú rok výroby starší ako 1995 vrátane. Pre nich však platí obmedzenie maximálneho objemu motora do 1,6 litra bez turba,
Pre najbližšie sezóny MRC sa nepredpokladá zmena predpisov pre túto triedu.


Zároveň od tejto chvíle sa jazdci môžu začať registrovať do seriálu MRC 2020 priloženým registračným formulárom.

CELKOVÉ PORADIE

Absolútne Hodnotenie

1. 408 Benček - Benček 85b
2. 406 Kysucký - Vojtková 81b
3. 412 Bartoš - Kubíková 70b
4. 404 Mutňanský - Španko 57b
5. 303 Mokran - Kováč 44b

Kategória A1

1. 102 Jakub - Čižmár 56b
2. 104 Stoklas - Markovičová 43b
3. 107 Kyčák - Turzák 38b
4. 101 Purš Patrik - Krajčovič 38b
5. 105 Borovský - Malková 23b

Kategória A2

1. 202 Šarišský - Levocký 62b
2. 204 Halo - Kôpková 44b
3. 212 Škopinský - Benček 43b
4. 203 Turanský - Turanský 38b
5. 211 Braniša - Amrich 23b

Kategória A3

1. 302 Pikula - Pikula 54b
2. 301 Polovka - Turcsanyi 52b
3. 303 Mokran - Kováč 48b
4. 305 Ďurej - Slamčík 39b
5. 309 Tarina - Križan 26b

Kategória A4

1. 408 Benček - Benček 61b
2. 406 Kysucký - Vojtková 56b
3. 412 Bartoš - Kubíková 40b
4. 404 Mutňanský - Španko 33b
5. 410 Nagy - Nagy 23b

Kategória Z5

1. 502 Siládi - Maruščák 75b
2. 501 Krajčovič Miro - Hanuš 37b
3. 504 Slavkovský - Sabaka 20b
4. - b
5. - b

Kategória Z6

1. 601 Jurečka - Beťko 55b
2. 604 Ďurkovič - Kamenský 50b
3. 605 Krajčovič - Lieskovec 42b
4. 607 Piatka - Novotný 35b
5. 608 Junger - Danielis 22b
kompletné poradie
MRC Media

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ