Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK
 
MRC 2019

Sezóna MRC 2019

FOTO: MiniRally Cup 06.12.2018 - Minirally Cup - Oznamy
Prinášame návrhy na doplnenie a zmenu predpisov pre seriál MRC 2019, tak, ako boli prejednané na zasadnutí usporiadateľov a riadiaceho orgánu MRC, doplnené o predbežný kalendár podujatí.
Navrhované zmeny v predpisoch MRC pre rok 2019:
- Seriál MinirallyCup 2019 je motoristická športová voľno – časová aktivita slobodných občanov Slovenska, prípadne i občanov iných štátov EU, ktorí sú dobrovoľne združení v občianskom združení Mini Rally Cup, registrovanom na Ministerstve vnútra SR. Takto sa tu združujú jazdci, funkcionári, ale aj usporiadatelia jednotlivých podujatí, z ktorých pozostáva celý seriál športových motoristických podujatí MRC 2019.
- Prechádzame na štandardný Jazdný výkaz podľa FIA,
- Kde to možnosti a okolnosti dovolia, bude organizované aj preskupenie vozidiel,
- V prípade, že posádka havaruje, alebo skončí mimo trate a nedokončí túto RS, ale po prejazde celého štartovného poľa je vozidlo vyprostené alebo vytlačené na trať a je schopné pokračovať v súťaži, posádku nevylúčime, ale určí sa jej náhradný čas pridelením najhoršieho času dosiahnutého v jeho triede plus 5 minút a takto môže pokračovať v súťaži. Takéto pokračovanie v súťaži je však možné v prípade 4 RS iba raz, ak však je RS 5 a viac, potom dvakrát!! Ak sa to ale stane znovu, potom posádka už nebude klasifikovaná a nezíska ani žiadne body v tomto podujatí!
- Po vyvesení výsledkov a uplynutí času na protesty usporiadateľ vyhlási výsledky podujatia a ocení najlepšie posádky. Po prevzatí ocenení sa výsledky považujú za definitívne a nebude možné už podať žiadny dodatočný protest.
- Vozidlo musí byť vybavené dvoma kusmi 2kg hasiacich prístrojov, umiestnenými v dosahu posádky. Veľmi odporúčaný je hasiaci systém ovládaný posádkou (prípadne zvonku) pre prípad požiaru vozidla. V takomto prípade stačí jeden hasiaci prístroj.
- Pre seriál MRC 2019 sa nebudú posádkam vydávať žiadne licencie. Avšak MRC je od sezóny 2019 občianskym združením, tak všetci jazdci, ale aj spolujazdci a usporiadatelia sú členmi tohto združenia. Registrácia posádky do seriálu bude zároveň žiadosťou o členstvo. Jazdci sa budú vopred registrovať do seriálu MRC 2019 do termínu prvého podujatia seriálu (Zimná Levoča 2019) zaslaním vyplneného registračného formulára (bude k dispozícii k stiahnutiu na webovej stránke MRC) riaditeľovi seriálu (p. Debnár), za členský príspevok do o.z. MRC vo výške 30 Euro jazdci a spolujazdci za členský príspevok 10 euro, ktorý si navrhli a odsúhlasili samotní jazdci, za čo im budú zabezpečené sada trojciferných čísel podľa triedy a registračná nálepka MRC 2019. Takto získané finančné prostriedky (spolu s príspevkom od usporiadateľov podujatí) budú použité na chod a administráciu seriálu a na pokrytie nákladov na záverečné vyhlásenie výsledkov sezóny. Riaditeľ seriálu predloží jazdcom konečné vyúčtovanie Fondu pri koncoročnom vyhodnotení sezóny – Zhromaždení o.z. MRC.
- Jazdci sa budú môcť doregistrovať do seriálu MRC 2019 aj dodatočne, vyplnením registračného formulára aj pred každým ďalším podujatím seriálu, avšak už za zvýšený vklad 50 euro za posádku
- Do seriálu MRC 2019 sa môžu registrovať a stať sa členmi o.z. aj jazdci, ktorí sú držiteľmi licencie FIA (SAMŠ, alebo iná..), ale ich registrácia musí byť zrealizovaná do konania prvého podujatia seriálu MRC 2019 (Zimná Levoča) registračným formulárom (prihláškou za člena o.z.), tak ako ostatní jazdci MRC 2019. V priebehu sezóny 2019 sa takýto držiteľ licencie FIA už nebude môcť dodatočne registrovať do seriálu MRC 2019, ale môže jazdiť vo voľnom pohári každého podujatia.
- Zaradenie vozidiel do tried – pre podujatia MRC 2019
A1 do 1400 ccm
A2 do 1600 ccm
A3 do 2000 ccm
A4 nad 2000 ccm
Z5 do 1500 ccm
Z6 nad 1500 ccm
V triede A4 môže jazdiť jazdec vo veku nad 20 rokov, ktorý má už odjazdené aspoň dve sezóny v MRC, prípadne má iné zodpovedajúce skúsenosti so silným vozidlom! O jeho zaradení definitívne rozhodne riaditeľ seriálu!
- Celkové hodnotenie seriálu MRC 2019 bude určené ako súčet získaných bodov z jednotlivých podujatí seriálu. V prípade konania 6 podujatí, sa nebude škrtať žiadny výsledok, v prípade konania 7 podujatí sa bude škrtať jeden najhorší výsledok, v prípade konania 8 a viac podujatí sa budú škrtať výsledky dva!
- výška penalizácie (10 sekúnd za každý stĺpik pneu, ktorý sa prevráti, alebo bude vysunutý z vykreslenej základne a 30 sekúnd za „rozstrelenie retardéra) musí byť pre posádky motivačná pre „čistú“ jazdu a minimálne 30 sekúnd za skrátenie si trate (teda prejazd cez pásku, nie poza pneu) je pre sezónu 2019 záväzná pre všetkých usporiadateľov! Pri použití slamených retardérov, v prípade závažného posunutia alebo zničenia balíka, kedy bude nutné zastaviť rýchlostku a napraviť retardér, bude penalizácia 60 sekúnd!!! Pokiaľ to však bude možné, odporúča sa použiť pneumatikové retardéry.
- Po uplynutí času na protesty, prípadne po vyriešení odvolaní, a odovzdaní ocenení najlepším jazdcom sú oficiálne výsledky podujatia záväzné a konečné. V prípade, že sa dodatočne prejavia nové skutočnosti, môže riaditeľ podujatia navrhnúť Riaditeľovi seriálu MRC 2019 revíziu a zmenu výsledkov. Riaditeľ seriálu potom rozhodne s konečnou platnosťou.
- Protesty sú neprípustné voči rozhodnutiu traťových komisárov o penalizáciách na retardéroch a proti časomiere.
Z technických predpisov:
Elektroinštalácia
- Akumulátor musí byť riadne a bezpečne uchytený, nesmie hroziť zranenie posádky, kontakty (póly „+“, prípadne aj „-“) zakryté nevodivým materiálom, navyše ak sa nachádza v priestore pre posádku, musí byťzzakrytý celistvým plastovým krytom.
- Vozidlo musí byť vybavené odpojovačom akumulátora, ovládaným zvnútra aj zvonka vozidla.
- Zväzky elektrických vodičov sa nesmú voľne povaľovať po podlahe vozidla, ale musia byť bezpečne upevnené a chránené pred poškodením plastovej izolácie, aby nemohol nastať skrat.
Povinná výbava vozidla
Dva kusy hasiaci prístroj (2kg) – držiaky bezpečne a pevne uchytené
štyrmi skrutkami do podlahy cez veľkoplošné podložky, nádoby upevnené
dvoma kovovými klipsňami a s platnou revíziou hasiacej nádoby
v dosahu posádky (najlepšie pod nohami vodiča a spolujazdca). Toto nariadenie neplatí v prípade namontovaného hasiaceho systému, vtedy stačí HP jeden.
Odporúčaná výbava vozidla
a) Automatický, prípadne manuálne (aj z vonku) ovládaný hasiaci systém s odpovedajúcim počtom hasiacich trysiek v motorovom priestore a v priestore pre posádku je veľmi odporúčaný.
b)Nádoba hasiaceho systému musí byť upevnená zodpovedajúcim a bezpečným spôsobom vo vnútornom priestore vozidla minimálne 30cm od obvodových stien vozidla!
- Nie je povolené mať na vozidle žiadne iné číselné označenie, napr. z iných pretekov. Tieto čísla, nesúvisiace so seriálom MRC 2019, musia byť počas podujatia MRC odstránené.
- Na zadných bočných oknách sa odporúča, aby pod oranžovými štartovnými číslami bolo aj miesto na umiestnenie mien posádky, na ľavom okne hore meno vodiča, dolu spolujazdca, na prvej strane opačne.
- Všetci registrovaní jazdci do seriálu MRC 2019 budú mať na karosérii svojich vozidiel umiestnené reklamné samolepky, alebo logá partnerov seriálu MRC 2019 prednostne na ploche pod zadnými bočnými oknami preto, aby to nespôsobovalo kolízie s povinnými reklamami vozidiel, jazdiacich podujatia SAMŠ.


Predbežný kalendár podujatí MRC 2019:
1. Zimná Levoča I február 2019
2. Zimná Levoča II február 2019
3. Kopaničiarska 5.-6.4.2019
4. MRC Kopřivnice 27.-28.4.2019
5. MRC Tribeč 7.-9.6.2019 (pravdepodobne
dvojdňovka, samostatné bodovanie za sobotu a samostatné za nedeľu)
6. Liptovské Sliače 21.-22.6.2019
7. Záhorácka 19.-20.72019
8. MRC Liptov 7.-8.9.2019
V prípade konania 6 podujatí, sa nebude škrtať žiadny výsledok, v prípade konania 7 podujatí sa bude škrtať jeden najhorší výsledok, v prípade konania 8 a viac podujatí sa budú škrtať výsledky dva!
Pri stanovovaní predbežného kalendára sme vychádzali s „predbežného“ kalendára RK, kde však ešte neboli známe termíny RRP, ale predpokladáme, že tak, ako po minulé roky, Dobšinská zima bude v prvý februárový víkend, takže by nemalo dôjsť ku kolízii termínov.
Zároveň v prílohe je aj registračný formulár-prihláška za člena o.z. MRC pre rok 2019.

CELKOVÉ PORADIE

Absolútne Hodnotenie

1. 402 Bartošík - Pecník 104b
2. 302 Pikula - Pikula 78b
3. 301 Polovka - Turcsanyi 76b
4. 408 Vlha - Kalina 68b
5. 404 Minarovič - Španko 55b

Kategória A1

1. 104 Purš - Krajčovič 95b
2. 102 Jakub - Čižmár 57b
3. 105 Vancík - Pavlík 43b
4. 107 Lovaš - Ďurošová 35b
5. 115 Purš - Šedivý 31b

Kategória A2

1. 210 Šimko - Šimko 68b
2. 208 Šarišský - Levocký 60b
3. 203 Turanský - Turanský 50b
4. 209 Halo - Kôpková 46b
5. 201 Bednár - Radnóty 35b

Kategória A3

1. 301 Polovka - Turcsanyi 83b
2. 302 Pikula - Pikula 72b
3. 317 Mokran - Kováč 41b
4. 322 Hupka - Gregorík 36b
5. 306 Uhrín - Hreblay 25b

Kategória A4

1. 402 Bartošík - Pecník 74b
2. 404 Minarovič - Španko 35b
3. 408 Vlha - Kalina 33b
4. 409 Piatka - Janov 31b
5. 411 Mutňanský - Baran 19b

Kategória Z5

1. 501 Krajčovič - Lieskovec 60b
2. 504 Krajčovič - Hanuš 40b
3. 505 Siládi - Maruščák 15b
4. - b
5. - b

Kategória Z6

1. 601 Jurečka - Beťko 70b
2. 608 Chalachan - Krnáč 55b
3. 605 Valas - Ferencová 31b
4. 606 Bartoš - Bednár 15b
5. 604 Pecuch - Dudášová 11b
kompletné poradie

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ